Hvordan ser Helgeland ut i 2050?

Nordlandsforskning går i gang med sitt arbeid som skal danne utgangspunkt for grønne vekststrategier.

Et viktig mål i INDIGO er å utvikle strategier som støtter opp under den grønne veksten som er forespeilet på Helgeland. For å utvikle strategiene skal det samles inn informasjon og innsikt fra tre workshoper. I et tett og godt samarbeid med Arctic Cluster Team er to av de tre workshopene allerede gjennomført. I mai deltok nærmere 50 representanter fra privat og offentlig sektor i arbeidet med å peke på sannsynlige framtidsscenarier i eksisterende og fremtidige næringer, sett i lys av lokale, nasjonale og globale trender. I juni møttes aktørene på nytt for å diskutere hva som må til for at scenariene skal realiseres. Eksempler på diskusjonstema var tilgangen på kvalifisert personell og fremtidige rekrutteringsbehov, behovet for målrettet industripolitikk, og tilgangen på tilstrekkelig forskningskapasitet. I september møtes aktørene for tredje og siste samling, hvor Nordlandsforskning presenterer sine forslag til strategier og veikart, basert på innspill fra de to foregående workshopene.

Skroll til toppen