INDIGO

-Styrket regionalt industrielt
innovasjonssystem for grønn omstilling

INDIGO er et av åtte prosjekter som i 2021 fikk tildelt femårig finansiering gjennom Forskningsrådets Kapasitetsløftprogram. Programmet har som formål å «bidra til økt verdiskaping og omstilling i næringslivet ved at flere fagmiljøer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter (UHI) blir mer relevante samarbeidspartnere for det regionale næringslivet. Resultatene fra prosjektet skal styrke regionalt næringsliv, utvikle bærekraftige samfunn og skape varig økt forskningskapasitet og kompetanse i deltagende forskningsorganisasjoner».

FINANSIERING

INDIGO er et av åtte prosjekter som i 2021 fikk tildelt femårig finansiering gjennom Forskningsrådets Kapasitetsløftprogram. Programmet har som formål å «bidra til økt verdiskaping og omstilling i næringslivet ved at flere fagmiljøer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter (UHI) blir mer relevante samarbeidspartnere for det regionale næringslivet. Resultatene fra prosjektet skal styrke regionalt næringsliv, utvikle bærekraftige samfunn og skape varig økt forskningskapasitet og kompetanse i deltagende forskningsorganisasjoner».

INDIGO ble etablert som følge av en felles mobilisering blant de tre forskningsmiljøene som er representert i Mo i Rana, med mål om å etablere sterke og varige samarbeidsstrukturer. Initiativet mottok sterk støtte fra Kunnskapsparken Helgeland og ACT Cluster, samt fire av de sterkeste industribedriftene i regionen. Det femårige prosjektet har som hovedmål å gi næringslivet økt tilgang på relevant kunnskap og forskning som styrker grønn innovasjon og omstilling i mineral-, prosess- og vareproduserende industri på Helgeland, samt bygge på etablerte innovasjonsarenaer som ACT Cluster, og utvikle relasjoner for framtidig kunnskapsutvikling.

BAKGRUNN

INDIGO ble etablert som følge av en felles mobilisering blant de tre forskningsmiljøene som er representert i Mo i Rana, med mål om å etablere sterke og varige samarbeidsstrukturer. Initiativet mottok sterk støtte fra Kunnskapsparken Helgeland og ACT Cluster, samt fire av de sterkeste industribedriftene i regionen. Det femårige prosjektet har som hovedmål å gi næringslivet økt tilgang på relevant kunnskap og forskning som styrker grønn innovasjon og omstilling i mineral-, prosess- og vareproduserende industri på Helgeland, samt bygge på etablerte innovasjonsarenaer som ACT Cluster, og utvikle relasjoner for framtidig kunnskapsutvikling.

Mer konkret skal INDIGO styrke det regionale innovasjonssystemet gjennom å utvikle nye og eksisterende utdanningstilbud fra VGS til doktorgrad, forske på tekniske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger relatert til det grønne skiftet og nye grønne verdikjeder, samt utvikle strategier som understøtter grønn vekst. Dette skal oppnås gjennom samarbeid og samhandling på tvers av forskningsmiljøer og på tvers av forskningsmiljøer og næringsliv.

INNOVASJONSSYSTEM

Mer konkret skal INDIGO styrke det regionale innovasjonssystemet gjennom å utvikle nye og eksisterende utdanningstilbud fra VGS til doktorgrad, forske på tekniske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger relatert til det grønne skiftet og nye grønne verdikjeder, samt utvikle strategier som understøtter grønn vekst. Dette skal oppnås gjennom samarbeid og samhandling på tvers av forskningsmiljøer og på tvers av forskningsmiljøer og næringsliv.

PROSJEKTETS
ARBEIDSPAKKER:

AP1: BEDRIFTER OG TEKNOLOGIFORSKNING

Ledet av SINTEF Helgeland. Arbeidspakken er ansvarlig for den tekniske og anvendte forskningsaktiviteten.

AP2: Grønn omstilling og kompetanse

Ledet av Nord universitet. Fokus i arbeidspakken er samfunnsvitenskapelig forskning på innovasjonsprosesser samt utvikling av eksisterende og nye utdanningstilbud.

AP3: Regionale innovasjonssystem

Ledet av Nordlandsforskning. Arbeidspakken er ansvarlig for utarbeidelse av strategier som skal understøtte grønn vekst.

– opererer i en region som står midt i et industrielt paradigmeskifte. Nye industrielle verdikjeder etablerer seg, som eksempelvis battericelleproduksjon, CCUS og hydrogenproduksjon. Eksisterende industri gjennomfører historiske satsinger innen nullutslipp, digitalisering og utvikling av nye produkter og tjenester. INDIGO skal sikre ny kompetanse og økt kapasitet i de regionale forsknings- og utdanningsmiljøene, slik at disse miljøene kan bidra til bedriftenes mål. På denne måten vil prosjektet bidra til varig økt konkurransekraft for regionens industri og næringsliv. INDIGO har et totalbudsjett på 41 mill. og skal pågå frem til 2027.

PROSJEKTETS
MÅL:

UTDANNINGSTILBUD

Identifisere, prioritere og utvikle utdanningstilbud fra VGS til doktorgrad, i samarbeid med næringslivet

ARBEIDSMARKED

Utvikle modeller som simulerer arbeidsmarkedsutvikling i regionen, gitt ulike scenarier på kort, mellomlang og lang sikt

INFRASTRUKTUR

Bidra til etablering av fysisk FoU-infrastruktur i regionen som skal lede til relevante SFI- og FME-satsinger

UNDERVISNING VGS

Utvikle relevante undervisningscase og seminarer for elever og pedagoger i VGS

UNDERVISNINGSMODULER

Utvikle og implementere tre undervisningsmoduler på bachelor, master og PhD-nivå

DOKTORGRAD NÆRING

Bidra til etablering av regionalt program for nærings-PhD

SAMSPILL MED INDUSTRI

Styrke samspillet med industrien om gjesteforelesninger og studentoppgaver

VIDEREUTDANNING

Utvikle etter- og videreutdanningskurs og kortere kurs som er tilpasset næringslivets behov og evne til å ta kurs ved siden av jobb

KUNNSKAPSUTVIKLING

Gjennomføre datainnsamlinger og kartlegging av grønne innovasjonsaktiviteter i partnerskapet, for å bygge kunnskap om drivere og barrierer for grønn innovasjon.

PUBLISERE FORSKNING

Publisere forskningen i anerkjente norske og internasjonale journaler

PROSJEKTUTVIKLING

Utvikle Horizon Europe- og innovasjonsprosjekter samt casestudier i partnerskapet

REKRUTTERING

Ansette 1 postdoktor, 3 professorer, 1 professor II og 8 forskere i de involverte forskningsmiljøene

STYRKE SAMHANDLING

Etablere nye, samt styrke, eksisterende arenaer for samhandling.

Skroll til toppen